Thờ Phượng Thật

Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Giăng 4:23-24.

Chúng ta được định cho là phải thờ phượng Đức Chúa Trời trong tâm linh và chân lý. Khi Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ Sa-ma-ri ở bên giếng, Ngài tìm cách giúp người ấy thờ phượng như thế bằng cách ban cho nước sống của Đức Chúa Trời (Giăng 4:13-14).

Chúa Giê-xu tìm gặp riêng người phụ nữ này để ban cho bà sự sống vĩnh hằng. Tương tự như thế, Chúa Cha muốn gặp gỡ mỗi chúng ta thật sự và riêng tư. Người phụ nữ Sa-ma-ri đã nghe nói về Đức Chúa Trời; nhưng Chúa Giê-xu bảo bà ta rằng thờ phượng thật phải là “mặt đối mặt” với Đức Chúa Trời. Thờ phượng không phải là tôn giáo hay lễ nghi; thờ phượng là gặp gỡ riêng tư và sống động với một Nhân vật, đó là Chúa. Thờ phượng thật gồm cả sự nhận định đầy đủ về Đức Chúa Trời: Chúa là Đấng Thánh khiết, Chủ tể, Toàn năng, Thương yêu và Nhân từ. Nhận định này đưa đến nhận thức về thân phận tội lỗi của chính mình.

Thờ phượng thật là một sự thay đổi cuộc sống. Nó tạo ra trong người thờ phượng lòng ghét tội ác. Thờ phượng thật đưa đến ăn năn tội, hạ mình phục tùng và thèm khát sự thánh khiết (Ê-sai 6:1-8). Thờ phượng thật sinh ra ước muốn tỏ bày tình thương và sự tha thứ. Bao gồm cả việc vui mừng chấp nhận tất cả những gì Chúa cung ứng do đức nhân từ của Ngài.

Thờ phượng thật không loại bỏ người khác. Như phụ nữ Sa-ma-ri khi ấy đã vội vàng chạy vào trong thành nói cho mọi người biết cuộc gặp gỡ Chúa Cứu Thế, sau đó nhiều người đã tin Chúa. Người thực sự thờ phượng Chúa có bình an trong tâm hồn và tin rằng Chúa sẽ làm những điều huyền nhiệm. Thờ phượng thật phát sinh ra một cuộc đời mới, phản ánh Đấng mà ta thờ phượng.

(Sưu tầm)

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.