Nhớ Ca Ngợi Chúa

NHỚ CA NGỢI CHÚA

Bởi James Banks

Đọc: Ê-sai 63:7-9

Tôi xin nhắc lại sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. –Ê-sai 63:7

Khi hội thánh của chúng tôi xây dựng cơ sở đầu tiên, mọi người đã viết những lời nhắc nhở biết ơn trên các đinh tường và sàn bê tông trước khi phần nội thất của ngôi nhà thờ được hoàn thiện. Hãy kéo bức tường thạch cao ra khỏi các đinh tán và bạn sẽ tìm thấy chúng ở đó. Nhiều câu Kinh Thánh được viết bên cạnh những lời ngợi khen như “Ngài thật tốt lành!” Chúng tôi để ở đó như một lời chứng cho các thế hệ tương lai rằng bất kể đối diện với thử thách nào, Chúa đã luôn nhân từ và chăm sóc chúng tôi.

Chúng ta cần ghi nhớ những gì Chúa đã làm cho mình và nói cho người khác biết về điều đó. Ê-sai đã minh họa điều này khi ông viết: “Tôi xin nhắc lại sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, và sự ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta” (Ês. 63:7). Sau đó, vị tiên tri cũng thuật lại lòng thương xót của Chúa đối với dân sự Ngài xuyên suốt lịch sử, thậm chí cho biết rằng “mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ” (c.9). Nhưng nếu đọc tiếp chương này, bạn sẽ nhận thấy Y-sơ-ra-ên lại đang rơi vào thời kỳ khó khăn và tiên tri Ê-sai trông đợi sự can thiệp của Chúa.

Việc nhớ lại lòng nhân từ của Chúa trong quá khứ sẽ giúp ích cho những lúc khó khăn. Những giai đoạn thử thách đến rồi đi, nhưng đức thành tín của Ngài không bao giờ thay đổi. Khi chúng ta hướng về Ngài với tấm lòng biết ơn để tưởng nhớ mọi điều Ngài đã làm, chúng ta sẽ lại khám phá ra rằng Ngài luôn xứng đáng để chúng ta ngợi khen.

Chúa đã bày tỏ những điều nhân từ nào với bạn trong quá khứ? Việc ca ngợi lòng nhân từ Ngài giúp ích cho bạn ra sao khi bạn đang trải qua giai đoạn thử thách?

Lạy Cha, Ngài có quyền tối cao trên mọi tạo vật. Con ca ngợi Ngài vì sự nhân từ của Ngài chẳng hề thay đổi và Ngài luôn ở cùng con.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.