Tài liệu trang bị cho người hướng dẫn Thờ phượng

Biên soạn: Mục sư David Dong – Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Vườn Nho Arizona.

Continue reading “Tài liệu trang bị cho người hướng dẫn Thờ phượng”