Nhạc Xuân Cơ Đốc 2000-2021

Gồm các sáng tác của mục sư David Giang-Đông và tác giả khác, một số bài viết lời mới. Hòa âm và ghi âm, Mix bởi mục sư David Dong tại Psalm Music Studio Sài gòn và Arizona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.