Trần Thanh Quân

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Arizona.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.