Song translations of 2019! Các bài hát chuyển ngữ 2019 – Mục sư David Dong

Everlasting God – Được sức mới ( Sáng tác: Brenton Brown & Ken Riley) Lời Việt: MS David Dong
Nobody loves me like You, Jesus – Không ai yêu con giống như chính Chúa Jesus (Lời Việt: MS David Dong)