Song translations of 2019 | Bài hát chuyển ngữ (Mục sư David Dong)

I am free to run – Bài ca phép lạ ( Sáng tác: Jon Egan) Lời Việt: MS David Dong, 2016
Raise A Hallelujah (Bethel Church) David Dong & H’Chieu Kpa – Lời Việt: MS David Dong
Raise A Hallelujah (Bethel Church) chuyển ngữ: MS David Dong, 2019
Everlasting God – Được sức mới ( Sáng tác: Brenton Brown & Ken Riley) Lời Việt: MS David Dong
Nobody loves me like You, Jesus – Không ai yêu con giống như chính Chúa Jesus (Lời Việt: MS David Dong)
Continue reading “Song translations of 2019 | Bài hát chuyển ngữ (Mục sư David Dong)”