Song translations of 2019-2020 | Bài hát chuyển ngữ

King of kings – Hillsong 2019. Sáng tác: Brooke & Scott Ligertwood, Jason Ingram.
Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019. Trình bày: Thái Bảo Trâm
Resurrecting | Elevation Church. Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019
Bài Ca Khải Huyền (Revelation) trình bày: H’Chieu Kpa – Lời Việt: Mục sư David Dong, 2016
I am free to run – Bài ca phép lạ ( Sáng tác: Jon Egan) Lời Việt: MS David Dong, 2016
Raise A Hallelujah (Bethel Church) David Dong & H’Chieu Kpa – Lời Việt: MS David Dong
Raise A Hallelujah (Bethel Church) chuyển ngữ: MS David Dong, 2019
Only Jesus – Chỉ duy Jesus (Casting Crowns) Lời Việt: mục sư David Dong, 2019
The Lion and the Lamb – Sư tử Giu-đa (Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019)
Everlasting God – Được sức mới ( Sáng tác: Brenton Brown & Ken Riley) Lời Việt: MS David Dong
Nobody loves me like You, Jesus – Không ai yêu con giống như chính Chúa Jesus (Lời Việt: MS David Dong)
The Lion and The Lamb ( Brenton Browns, Leeland Mooring, Brian Mark Johnson) Lời Việt: MS David Dong, 2019
Way Maker – Đấng mở đường (Osinachi Karu Okoro Egbu) Lời Việt: MS David Dong 2020
Tremble – Bóng tối khiếp run (Ngọc Phượng) – Lời Việt: MS David Dong, 2019
Sáng tác: Mục sư Steven Furtick, Matt Redman, Chris Brown, Mack Brock Lời Việt: Mục sư David Dong 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.