Album 4: Dân Tộc Được Chọn (Bài 101-125)

Album 3: Tiệc Ngài Ban (Bài 61-92)

Album 2: Ta Mau Ca Vang (bài 34-60)

Album 1: Ngợi Khen & Thờ Phượng (bài 1 – 33)