370 SING ALONG TRACK & BEATS

Nhấn chuột phải/ save audio as để download mp3 Beats & Sing along
Thực hiện hòa âm bởi mục sư David Dong tại Psalm Music Recording Studio, Sài gòn. (Đang cập nhật)

Amazing Grace (hòa âm: MS David Dong, 2006)
Above all things (hòa âm: MS David Dong, 2007)
Ánh sáng lớn (hòa âm: MS David Dong, 2011)
Alive – Chúa sống vinh quang (hòa âm: MS David Dong, 1995)
Bài ca dâng Chúa (Hòa âm: MS David Dong, 2003 tại Psalm Music Recording Studio Sài gòn)
Bến bình an
Bởi Con Trời đã đến ( (Hòa âm: MS David Dong, 2016)
By His wounds – Bởi lằn đòn Ngài ( (Hòa âm: MS David Dong, 2007)
Broken vessels ( (Hòa âm: MS David Dong, 2015)
My tribute – Bài ca cảm tạ (Hòa âm: MS David Dong, 2008)
Bàn chân đẹp (Hòa âm: MS David Dong, 2014)
By His wounds (Dm) (Hòa âm: MS David Dong, 2007)
Ca khúc muôn đời (A) (Hòa âm: MS David Dong, 2015)
Ca khúc Tạ ơn tôn vinh (Eb) (Hòa âm: MS David Dong, 2006)
Ca vang dân Chúa – Shout to the Lord (Hòa âm: MS David Dong, 2005)
Cảm ơn và biết ơn (song along) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2015)
Cảm ơn Chúa Jesus (Sáng tác và Hòa âm: MS David Dong)
Cảm tạ Chúa (Bb) (Sáng tác và Hòa âm: MS David Dong)
Cha đâu con đó
Chào xuân (Cm) (Sáng tác và Hòa âm: MS David Dong)
Giê-xu Christ đắc thắng cõi chết (Lê Ngọc Vinh) D