370 SING ALONG TRACK & BEATS

Nhấn chuột phải/ save audio as để download mp3 Beats & Sing along
Thực hiện hòa âm bởi mục sư David Dong tại Psalm Music Recording Studio, Sài gòn. (Đang cập nhật)

Cam ta Chua Jesus ( sing along) G
Giê-xu Christ đắc thắng cõi chết (Lê Ngọc Vinh) D