Nenita L Feria

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2007

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Linh Năng

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2007

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Duy Linh

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Cao Thu Hằng

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Tố Hà

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2007

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Phương Trinh

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2007

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Tấn Đạt

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn, 2003

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Xuân Trường

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Đoan Trang

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn 1998

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Mai Thảo

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.