Thấy Và Biết Kỳ Tận Thế

(Thơ: MS Thanh Hữu)

Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều ấy, các con biết rằng Con Người (là Chúa Giê- su) đang ở gần ngay trước cửa. (Ma-thi-ơ 24:33).

Ta đang sống, trong thời kỳ sau rốt,

Có rất nhiều biến cố và đổi thay.

Chúa Giê-xu đã báo trước điều này,

Để ta thấy và biết ngày tận thế:

Bao chiến tranh, với tang thương giọt lệ,i

Bao nghịch thù, chống đối sát hại nhau.

Tranh quyền hành, tranh thế lực sang giàu,

Đem chết chóc, nát tan trên thế giới.

Bao động đất, bao thiên tai tiếp nối,ii

Bao hãi hùng, bởi dịch lệ tràn lan.

Bao sóng thần, bao bão tố kinh hoàng,

Đem tan tóc, đem khổ đau, sầu muộn.

Tiên tri giả, tà đạo đầy lôi cuốn,iii

Kéo con người vào tà thuyết hư vô.

Chối Tin Mừng, ân điển Chúa lớn lao,

Theo quỷ dữ, theo tà linh chống Chúa.

Trong xã hội, dẫy đầy điều hư hoại,iv

Bao tội đồ, phóng đãng trái nhân sinh.

Bao đam mê, lạc thú trong tội tình,

Đầy mưu ác, đầy gian tham vô đạo.

Học thức đã gia tăng như vũ bão,v

Nhiều ngành nghề, đổi mới công nghệ cao.

Mạng viễn liên, trí nhân tạo thêm vào,

Đã sáng tạo biết bao “robot” mới…

Sự đi lại, ngày nay thật tiện lợi, vi

Du lịch nhiều, thể hiện khắp năm châu.

Là một trong nhiều dấu hiệu khởi đầu,

Ngày tận thế, của nhân gian sẽ tới.

Những dấu hiệu, nhắc nhở ai mong đợi,

Ngày Con Trời, trở lại đang xảy ra.

Hãy kiên tâm, giữ trung tín lòng ta,vii

Quyết tin cậy, giữa phong ba thời đại.

Ta tin quyết, ngày Giê-xu trở lại,
Đầy vui mừng, hoan lạc chốn không trung.

Cùng thánh nhân, trong hội ngộ tương phùng,viii

Bên chân Chúa, đầy vinh quang mãn nguyện.

THANH HỮU

Tháng 5 năm 2023

___________________________________________

i Ma-thi-ơ 24:6-7

ii Lu-ca 21:11

iii Ma-thi-ơ 24:5

iv Ma-thi-ơ 24:37 -38b

v Đa-ni-ên 12:4

vi Đa-ni-ên 12:4

vii Khải-huyền 2:10

viii 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.