Mặc Cảm Hay Tự Hào (Thơ Thanh Hữu)

Thánh Kinh đã chép: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 1:31)

Ta từng mặc cảm ưu tư,
Cho rằng mình sống thừa dư trên đời ?


Coi mình như bị bỏ rơi?
Giữa nơi giàu có đầy vơi chức quyền ?

Tin Chúa, ta không lo phiền,
Tình yêu Cứu Chúa dành riêng ta rồi.
Ta là công dân nước trời,
Kế tự sản nghiệp muôn đời vinh quang.

Tạm thời sống giữa trần gian,
Chúa để thách thức, gian nan quanh mình.
Thử rèn, trui luyện đức tin,
Để ta thành khối vàng nguyên chất trời. (1)

Phao-lô từng bị bỏ rơi,
Coi như rác rến trong thời của ông. (2)
Bị khinh, khờ dại, mất khôn, (3)
Mão triều thiên quý trường tồn Chúa trao. (4)

Ta nên cảm tạ, tự hào (5)
Được Chúa cứu rỗi, được trao năng quyền.
Được dùng Danh Chúa thiêng liêng,
Chữa lành bệnh tật, dẹp yên quỷ thần.

Tự hào nhận lãnh hồng ân,
Truyền ơn cứu rỗi hưởng phần vĩnh sinh.
Tự hào làm chứng Tin Lành,
Giúp người được cứu tái sanh nước trời.

Tỷ phú nào ở trên đời?
Có được địa vị sáng ngời vậy đâu?
Ta là báu vật trân châu,
Trước ngai vinh hiển, ngẩn đầu ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2024
_________________________


Gióp 23:10
1 Cô-rinh-tô 4:13
Công-vụ các Sứ-đồ 26:24
2 Ti-mô-thê 4:8
1 Cô-rinh-tô 1:30-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.