Trưởng Thành Trong Cứu Chúa (Sophia Vân Thuyên)

(Viết tặng cho Liên Đoàn Nữ Giới Báp-tít Việt nam Bắc Mỹ nhân dịp Hội Đồng Báp-tít tại Atlanta, GA 2024)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.