SUY TÔN CHÚA TRỜI

Phan Phước Lành.

Thiên Chúa tôn quý đời đời
Cội nguồn vinh hiển rạng ngời càn khôn
Danh Thánh mãi mãi trường tồn
Chính Ngài tác giả linh hồn nhân sinh.


Tạo hóa, Chân Chúa, Thánh minh
Công bình, bác ái, trọn tình yêu thương
Quyền uy, năng lực khôn lường
Khôn ngoan, công chính tỏ tường Thiên Thư
Tốt lành, trọn vẹn, nhân từ
Dẫy đầy ân điển có dư muôn đời
Thành tín của Chúa chẳng dời
Tự hữu, Hằng hữu đất trời xướng ca
Oai nghi, vĩ đại đồn ra
Toàn chân, thiện, mỹ, bao la vô ngần
Trên trời chúc tán Chân Thần
Suy tôn Danh Thánh thế trần vang ca.

Seattle 10/2017

(Phổ nhạc: David Dong 1/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.