QUYỀN LỰC THỐNG TRỊ KHÔNG TRUNG (thơ Thanh Hữu)

Thật vậy, trong quá khứ anh chị em sống như người thế gian, đi theo Sa-tan là kẻ cai quản những quyền lực gian ác đang thống trị trên không trung. 

Thần linh đó hiện đang hành động trong lòng của những người không vâng phục Thượng Đế (Ê-phê-sô 2:2 BPT) 

Em từng xử dụng “wifi”, 

Dùng “internet” mỗi ngày lướt tin. 

Biết bao giả thật vô tình, 

Từ mạng xã hội đã in vào đầu. 

Biết bao hình ảnh sắc mầu, 

Biết bao kiến thức là câu trả lời. 

Biết bao bình luận đầy vơi, 

Biết bao triết thuyết của đời đổi thay. 

”Youtube”, “facebook”… thời nay, 

“Câu view”, cố gắng “câu like” nhiều người. 

Phổ biến nhiều thuyết âm mưu, 

Đem bao sợ hãi, truyền lưu quanh mình. 

“Wifi” tốt, xấu muôn hình, 

Ta nên xử dụng chương trình cứu ân. 

Ngợi ca, truyền giảng mây tầng, 

Khuyên người tin Chúa, nhận phần hiển vinh. 

Cầu xin ơn Chúa Thánh Linh, 

Cho ta tâm trí an bình vững tin. 1 

Mong ân sủng Chúa giữ gìn, 

Giữa không gian mạng, muôn nghìn trắng đen. 

Thời đại cuối rốt khó khăn, 

Satan mưu lược bủa giăng bầu trời. 2 

Không trung mạng lưới đầy vơi, 

Gieo bao tội lỗi, gọi mời đam mê. 

Chúa tái lâm, đã gần kề, 

Lòng thương xót Chúa không hề đổi thay. 

Quyền năng phép lạ tỏ bày, 

Bảo vệ dân Chúa khỏi tay ma quyền. 

“Đừng sợ” Chúa đã dạy khuyên, 3 

Ngài đã đắc thắng, dẹp yên bão đời. 

Thiên thành dành sẵn cho rồi, 4 

Nhìn lên mây trắng hát lời ngợi khen. 

Vinh danh Cứu Chúa vĩnh hằng, 

Vinh quang, thánh khiết, toàn năng đời đời. 

THANH HỮU 

29 tháng 12 năm 2021 

_____________________________________

1 Công-vụ các Sứ-đồ 6:10 

2 Ê-phê-sô 2:2 

3 Giăng 14:27 

4 Lu-ca 12:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.