Ngày Nay Tôi Biết Chưa Hết

NGÀY NAY TÔI BIẾT CHƯA HẾT
(Thơ Thanh Hữu)

Ngày nay, ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt.
Ngày nay, tôi chỉ biết đôi phần; ngày ấy, tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. (I Cô-rinh-tô 13:12), (KTHD)

Ôi hỡi Chúa, nhiều điều con không biết,
Có nhiều điều, vượt suy nghĩ, tầm tay.
Có nhiều điều giấu kín thế gian nầy, (1)
Con không hiểu, mong đợi Ngài giải thích. (2)

Bao kẻ ác, sống cuộc đời thù nghịch,
Với Tin Mừng, với tha thứ yêu thương.
Đầy dã tâm, đầy thủ đoạn bất lương,
Sao họ vẫn, được hanh thông thịnh vượng?(3)

Kẻ ác chết, có người như thần tượng,
An táng linh đình, chúc tụng suy tôn.
Người công chính, sống chật vật cô đơn,
Khi khuất núi, lại đi vào quên lãng?(4)

Cơ-đốc nhân, thường đương đầu hoạn nạn,
Với nan đề, với thử thách bủa vây.
Mắt Cứu Chúa theo dõi thế giới nầy,
Ngài biết rõ nan đề ta đối diện.

Lời Chúa dạy, hoạn nạn luôn thể hiện,
Cho dân Ngài khi sống trên trần gian.
Ngài hứa ban Linh Thánh Chúa bình an,
Giúp ta sống trong tin yêu đắc thắng.(5)

Dù thử thách, làm cho tim đau quặn,
Lửa thử vàng tôi luyện đức tin ta.
Sẽ đến ngày khi Cứu Chúa hiện ra,
Ta nhận lãnh nguồn vinh quang tôn trọng.(6)

Ta đang ngắm, trước gương mờ nước đọng,
Nhìn cuộc đời, bao cảnh vật nhòe đen.
Khi gặp Chúa, trong ánh sáng vĩnh hằng,
Ta sẽ thấy ánh công minh tỏ rạng.

Hãy tin tưởng, vào tình yêu ngàn vạn,
Vào lập trình, hoàn hảo Chúa đại năng.
Ngày mai đây, nơi nước Chúa vĩnh hằng,
Ta biết rõ, ngọn ngành như Chúa biết.(7)

Hãy vui lên, với cả lòng tin quyết,
Về chương trình, mục đích Chúa ban cho.
Luôn trọn lành, luôn tuyệt hảo khôn dò,
Từ hiện tại đến khi vào thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2023


  1. Truyền-đạo 8:17
  2. Gióp 42:4
  3. Truyền-đạo 8:11-12
  4. Truyền-đạo 8:10
  5. Giăng 16:33
  6. 1 Phi-e-rơ 1:6-7
  7. 1 Cô-rinh-tô 13:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.