Liên Kết Yêu Thương (Thiên Bảo)

Sáng tác: Mục sư David Dong, 2017
Trình bày: Thiên Bảo
Ghi âm & Mixing : Đăng Nguyễn
Hòa âm: MS David Dong 2017Psalm Music Arizona, USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.