Đồng Trị Với Chúa

“Lại nếu chúng ta chịu thử-thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta;” (II Ti-mô-thê 2:12).

“Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước.” (Khải-huyền 2:26). 

Có những lúc, ta thường hay mặc cảm, 

Khi thấy mình nhỏ bé giữa trần gian.
Là công dân nước nhược tiểu nghèo nàn, 

Đầy vất vả với khó khăn cuộc sống?

Có những lúc, ta thấy mình hèn mọn, 

Giữa cuộc đời đầy áp lực xung quanh. 

Giữa bất công, giữa tội ác hoành hành, 

Ta hỏi Chúa, Ngài ơi, sao yên lặng? i

Lời Chúa dạy, trần gian đầy mưa nắng, 

Đầy nan đề, đầy thử thách bủa vây.
Để huấn luyện, ta sống thế gian nầy, 

Luôn trung tín, trong tin yêu phục vụ.

Chúa trang bị cho ta những khí cụ,

Trong công bình, trong vâng phục, yêu thương. 

Gươm Thánh linh, Lời Chúa trong khiêm nhường, 

Trong cứu rỗi, trong đức tin, lẽ thật. ii

Sẽ đến ngày, Chúa trị vì trên đất,
Sẽ cùng Ngài cai trị cõi trần gian. iii

Sẽ nhận lãnh những trách nhiệm cao sang, 

Chúa dành sẵn cho tín nhân trung tín.

Trong ngàn năm bình an và hưng thịnh, iv 

Con dân Ngài trong thân thể vinh quang. v 

Trong công chính, trong tin cậy, hân hoan, 

Cùng với Chúa, sẽ quản cai thế giới.vi

Đây vinh dự, Cơ đốc nhân mong đợi,
Đây an bình, đây phước hạnh tuyệt luân.
Đây hoan ca, nơi chúc tụng vui mừng,

Đây mãn nguyện, trong hiển vinh mầu nhiệm…

Giữa thách thức, con ngẫn đầu suy niệm, 

Về Nước Trời… những mặc cảm tiêu tan. 

Chân bước trên các thử thách gian nan, 

Hồn phấn khởi giữa trời hoa hy vọng.

THANH HỮU 

Tháng 7 năm 2023

_________________

1 Ha-ba-cúc 1:2-3

2 Ê-phê-sô 6:14

3 2 Ti-mô-thê 2:12

4 Khải-huyền 20:6

5 Phi-líp 3:21

6 Khải-huyền 2:26-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.