Dâng lên và nhận lãnh (thơ Thanh Hữu)

DÂNG LÊN VÀ NHẬN LÃNH  

(UPLOAD & DOWNLOAD)

Ngày nay dịch vụ đám mây,  

Vệ tinh trực tuyến không dây trên trời.

Bao nhiêu bài viết đầy vơi,

“Cloud” lưu giữ tại nơi chốn nầy.

Khi em chỉnh sửa một “file”,

Em “download” xuống tầm tay để làm.

Khi em hoàn tất nhiều trang,

“Upload” cất giữ bảo an chu toàn..

Em, tôi sống giữa trần gian,

Có nhiều quyền lực muốn toan hại mình.

“Virus” tội lỗi thuộc linh,   

“Hacker” phá hủy chương trình Chúa ban,   

Ta “Upload” lên thiên đàng,

Những lời cầu nguyện, kêu vang với Ngài.

Tải lên khải tượng kêu nài,

Ước vọng cùng với các bài ngợi khen.

Trình lên Cứu Chúa vĩnh hằng,

Những nan đề với khó khăn trong đời.

Nhận Linh Thánh Chúa em ơi,  

Tải xuống lời hứa, những lời dạy khuyên.

”Download” sức mới, năng quyền ,

Tải xuống ân tứ thiêng liêng cho mình.

Tải xuống uy lực thuộc linh,

Để ta đắc thắng linh trình Chúa ban.

Rồi đây em sẽ ca vang,

Thấy đám mây trắng vinh quang bầu trời.   

Thần Nhân, Cứu Chúa, Ngôi Lời,

Tái lâm vinh hiển đón mời em lên. 

Thiên ca, nhạc thánh vang rền,

Cùng muôn thiên sứ hát lên vang lừng.

Cảm động nước mắt rưng rưng,

Chúa đến lau ráo cho từng lệ rơi…  

THANH HỮU

Tháng 12 năm 2019

—-

Chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. (1 Giăng 5:15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.