Từ Khóc Lóc Đến Vui Mừng

Bấy giờ, Đa-vít và các thuộc hạ ông đều òa lên khóc; họ khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa. (1 Sa-mu-ên 30: 4)

Bạn từng khóc lóc thảm thương?
Những khi thất bại hết đường tiến thân?
Những khi mất mát bội phần ?
Những khi khốn khó trong lòng nát tan?

Đa-vít đau đớn mọi đàng,
Khi mất tín nhiệm, tan hoang cửa nhà. 1
Vợ con bị bắt đi xa,
Gia trang cháy hết xót xa cõi lòng. 2

Ông nhận nghị lực từ trong,
Của Chúa hằng hữu cậy trông muôn đời.
Khẩn xin tìm biết ý Trời,
Đứng lên truy đuổi không lời vãn than . 3

Chúa cho đắc thắng huy hoàng,
Diệt quân thù địch, cứu toàn vợ con.
Thu chiến lợi phẩm nhiều hơn, 4
Làm quà biếu tặng biết ơn bao người. 5

Khi bị thử thách người ơi,
Đừng nên nản chí, đừng lời trách than,
Cầu xin Chúa sẽ mở đàng,
Vượt trên thách thức gian nan vui mừng.

Giô-sép từng đã làm gương,
Xem bao hoạn nạn như đường tiến thân.
Từ tên nô lệ, tù nhân,
Bước lên thủ tướng cứu ân bao người. 6

Chúa có mục đích tuyệt vời,
Cho người trung tín vâng lời Thánh kinh.
Làm theo hướng dẫn Thánh linh,
Nhận lấy đắc thắng linh trình thành công.

Chúa là năng lực cậy trông,
Là nguồn cảm hứng, là sông phước lành.
Là sức sống mới phục sanh,
Cho ta đắc thắng vinh danh Chúa Trời. 7

THANH HỮU
Tháng 9 năm2019

1. 1 Sa-mu-ên 29: 6
2. 1 Sa-mu-ên 30: 1-5
3. 1 Sa-mu-ên 30: 7-8
4. 1 Sa-mu-ên 30: 19-20
5. 1 Sa-mu-ên 30: 26-31
6. Sáng thế ký 41:43
7. 2 Cô-rinh-tô 2:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.