Thời Điểm Của Chúa (Thơ Thanh Hữu)

THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; ̣(Giăng 11:21)

Đời ngắn ngủi, ta thường hay vội vã, 

Trong việc làm, trong nhận định nhân sinh. 

Thấy bất công, ta thường hay bất bình, 

Muốn hỏi Chúa, sao kẻ vay không trả? 

Công việc Chúa, tiến hành chưa bày tỏ, 

Trong chương trình, trong kế hoạch dài lâu. 

Đợi ngày mai, đến thời điểm nhiệm mầu, 

Sẽ hoàn tất, trong vinh quang phước hạnh. 

Môi-se đợi bốn mươi năm hiu quạnh,1 

Sa mạc buồn, chờ ánh lửa bùng lên. 

Đến thời điểm, Chúa hiện đến gọi tên, 

Thành thủ lãnh, thành vĩ nhân thời đại. 

Ma-thê trách, Chúa Giê-xu nán lại, 

Sau bốn ngày, để anh chết, đem chôn.2 

Thời điểm Chúa, làm sống lại linh hồn, 

Ra khỏi mộ, đầy hiển vinh đắc thắng. 

Đã bao lần, ta thấy Chúa yên lặng, 

Khi kêu cầu, lúc khẩn nguyện thiết tha. 

Ta tưởng chừng, Chúa ngoảnh mặt bỏ qua, 

Không đáp ứng, không lắng nghe khẩn thiết?3 

Chúa yên lặng, không phải Ngài không biết, 

Nhưng đợi chờ, một thời điểm tốt hơn.4

Để năng quyền, để phép lạ, phước ơn, 

Được bày tỏ làm hiển vinh danh Chúa.

Đến thời điểm, Ngài sẵn sàng mở cửa, 

Đổ linh ân, linh lực, với linh quyền. 

Ban cho ta, nguồn phước hạnh siêu nhiên, 

Ta mãn nguyện, hết lời ca tụng Chúa. 

Chúa cai quản, cả đất trời muôn thủa, 

Ngài nắm quyền tể trị cả muôn dân.5 

Không-thời-gian, cả vũ trụ thiên tầng, 

Trong thánh ý, trong vinh quang mầu nhiệm.

Thanh Hữu 

Tháng 4 năm 2023

__________

1 Công-vụ 7:30 

2 Giăng 11:17 

3 Ha-ba-cúc 1:2 

4 Giăng 7:6

5 Ma-thi-ơ 28:18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.