Tạ Ơn (Thơ Thanh Hữu)

TẠ ƠN 

Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18) 

Làm người phải biết tạ ơn, 

Đây điều Chúa dạy quí hơn bạc vàng. 

Dù khi giàu có cao sang, 

Hay khi nghèo thiếu đều mang ơn Trời. 

Tạ ơn khi thấy mưa rơi, 

Tạ ơn khi thấy bầu trời nắng lên. 

Tạ ơn xuân thắm kề bên, 

Tạ ơn thu úa vẽ trên lá vàng. 

Tạ ơn tình Chúa đã ban, 

Đem ta vào chốn trần gian thử rèn. 

Cho ta biết Chúa đại năng, 

Yêu thương, cứu rỗi, khuyên răn tận tình. 

Tạ ơn quyền Chúa Thánh Linh, 

Dẫn đường đưa lối linh trình trần gian. 1 

Dù cho cám dỗ ngút ngàn, 

Dù bao sàng sảy Sa tan đem vào. 2 

Lời Chúa sâu nhiệm biết bao, 

Giúp con đắc thắng, truyền rao Tin Mừng. 3 

Cầu thay của Chúa nào ngưng, 4 

Ban con sức mới phấn hưng tâm hồn. 

Cảm ơn Hội thánh trường tồn, 

Cảm ơn tín hữu sắt son yêu Ngài. 5 

Thân thiện, tình cảm không phai, 

Dìu nhau tiến bước đường dài trần gian. 

Cảm ơn Cha mẹ họ hàng, 

Cảm ơn chồng vợ sẻ san vui buồn. 

Cảm ơn hiếu thảo cháu con, 

Gia đình cảm tạ trong ơn Chúa Trời. 

Cảm ơn ý Chúa tuyệt vời, 

Cho con mục đích ở nơi dương trần. 6 

Dù khi thịnh lợi, gian truân, 

Giúp con trung tín mãi luôn với Ngài. 7 

THANH HỮU 

Tháng 11 năm 2022 

___________________________________

1 Giăng 16:13, Giăng 14:16 

2 Lu-ca 22:31-32 

3 1 Cô-rinh-tô 15:57 

4 Hê-bơ-rơ 7:25 

5 Rô-ma 1:8 

6 Phi-líp 3:14 

7 Khải-huyền 2:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.