Ngợi Khen Chúa Trong Thuận Cảnh và Nghịch Cảnh

Trong Hội thánh chúng tôi nhóm lại, có một ông lão tên John, ông quả là người yêu mến Chúa trọn cuộc đời mình. Ông John thường hay đi vòng vòng và nói với mọi người, “Đức Chúa Trời rất tốt lành.” Ông cứ nhắc đi nhắc lại điều này, bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi đâu.

Khi ông lập gia đình, ông nói, “Đức Chúa Trời thật tốt lành”.

Rồi khi John bị mất việc làm, ông cũng nói, “Đức Chúa Trời rất tốt lành”.

Continue reading “Ngợi Khen Chúa Trong Thuận Cảnh và Nghịch Cảnh”

Ca Ngợi Trước Khi Chiến Thắng

Sau khi hát Thánh Ca, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. – Mác 14:26

Ca ngợi là tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong Lịch sử Cựu Ước có ghi lại về triều vua Giê-hô-sa-phát, dân Chúa phải chống đỡ một kẻ thù gần như không sao thắng được, quyết định sẽ tiêu diệt họ.  Nhưng Chúa đảm bảo với họ rằng họ “hãy đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va” (2 Sử ký 20:17). Dân Giu-đa tin Chúa.  Quân đội của họ lúc ấy có những ca sĩ dẫn đầu, dâng lên Chúa những bài thánh ca ca ngợi Chúa về chiến thắng mà Chúa đã hứa, và rồi chiến thắng đã đến với họ.

Continue reading “Ca Ngợi Trước Khi Chiến Thắng”