Nước Và Ánh Sáng (Thơ Thanh Hữu)

Nước Và Ánh Sáng 

Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.” (Giăng 9:5) 

“Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói (Giăng 7:37-38) 

Khi sáng thế, Chúa dựng nên ánh sáng, 

Giữa vùng trời đen tối và trống không. 

Ngài phân chia sáng tối giữa mênh mông, 

Để phân định ra ngày đêm nguyên thủy. 1 

Trong quyền năng, trong khôn ngoan tuyệt mỹ, 

Chúa tạo trời với mây nước trôi bay. 

Với đại dương, bao sông suối tràn đầy, 2 

Tạo yếu tố, cho loài người sinh sống. 

Nước, ánh sáng giúp con người sống động, 

Trên cõi trần, trong giới hạn nhân sinh. 

Rồi mai đây, khi chấm dứt hành trình, 

Đâu ánh sáng, dẫn đường trong linh giới? 

Khoa học đã đi tìm nguồn nước mới, 

Nơi chị hằng, nơi sao hỏa không gian. 

Tại nơi đây, sa mạc, đá khô khan, 

Không dấu vết, không nhân sinh sự sống. 

Tình yêu Chúa, thật cao siêu sâu rộng, 

Sai Con Trời làm ánh sáng tâm linh. 3 

Ban cho người dòng nước sống Thánh linh, 4 

Để tiếp nối trong linh trình thiên quốc. 

Chúa Cứu thế, ban tình yêu cứu chuộc, 

Ban năng quyền soi sáng cả hồn thân. 

Ban cho ta nguồn nước mát siêu phàm, 5 

Sống đắc thắng với ngày trời trên đất. 

Hãy vui lên, trong linh ân dư dật, 

Hãy ca mừng trong phép lạ Ngài ban. 

Hãy tôn vinh, các quyền phép tuôn tràn, 

Chúa thể hiện trong niềm tin cứu rỗi. 

Ngày Chúa đến, kèn thiên binh sẽ thổi, 6 

Ta vui mừng hoàn tất việc Ngài ban. 

Vút lên cao nhìn Cứu Chúa vinh quang, 

Đang tể trị cõi càn khôn vũ trụ 

THANH HỮU 

Tháng 11 năm 2022 

_______________________________________

1 Sáng-thế Ký 1:3-4 

2 Sáng-thế Ký 1:6-7 

3 Giăng 8:12 

4 Giăng 7:38-39 

5 Giăng 4:14 

6 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.