Nghịch Lý Sa-lô-môn

NGHỊCH LÝ SA-LÔ-MÔN
(Thơ Thanh Hữu)

Đức Giê-hô-va nổi giận với Sa-lô-môn vì lòng vua lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Đấng đã hai lần hiện ra với vua, phán bảo vua chớ theo các thần khác,


nhưng vua đã không vâng lệnh Đức Giê-hô-va. (1 Các Vua 11:9-10)

Sa-lô-môn, ông có điều nghịch lý,
Khôn ngoan nhiều, sao kết quả buồn đau?
Đã hai lần, trong ân sủng nhiệm mầu, (1) [i]
Chúa hiện đến, ban cho ông thông sáng.

Trong minh triết, ông đã từng biên soạn,
Lời “Châm Ngôn”, để dạy dỗ cho đời.
Khuyên mọi người kính sợ Chúa mà thôi,
Để nhận lãnh những phước ân thiên thượng. (2)

Nhưng khi đã, nhận ban ơn vô lượng,
Với sang giàu, đầy quyền lực tiếng tăm.
Ông quên đi bao Châm Ngôn mình làm,
Lìa bỏ Chúa, đi theo các thần khác.(3)

Ông “nói” đúng, nhưng lại “làm” sai lạc,
Khuyên người ngoài, nhưng không dạy bản thân.
Viết “Châm Ngôn”, “Truyền Đạo” bao nhiêu lần,
Dạy kính Chúa. Sao chính mình từ bỏ?

Bao thế hệ, lời Thánh Kinh còn đó,
Vết sẹo buồn tin kính mãi còn đây.
Đọc thánh sử, tôi cảm thấy tiếc thay,
Một thần tượng, nhưng cuối cùng sụp đổ.

“Nói” thì dễ, nhưng khi “làm” thật khó,
Nên phải cần Linh Thánh Chúa ban cho.
Để đức tin, không chỉ “nói” thật to, (4)
Nhưng “thực hiện” trong quyền uy Cứu Chúa.

Một Ê-tiên, không giàu sang nhung lụa,
Một môn đồ, đầy dẫy Chúa Thánh Linh. (5)
Trong khôn ngoan bày tỏ đức tin mình,
Tử vì đạo. Một tấm gương rạng rỡ.(6)

Con khẩn nguyện, với tấm lòng run sợ,
Xin Linh Trời chiếm hữu cả hồn thân.
Sống bao lâu trên cõi tạm dương trần,
Luôn trung tín, cho đến khi gặp Chúa.(7)

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2023

  1. 1 Các Vua 11:9
  2. Châm-ngôn 14:26
  3. 1 Các Vua 11:9-10
  4. Ma-thi-ơ 7:21
  5. Công-vụ các Sứ-đồ 6:9-10
  6. Công-vụ các Sứ-đồ 7:56-59
  7. Khải-huyền 2:10b

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.