Mục đích và phương tiện (thơ Thanh Hữu)

 Nếu Chúa sống ở ngày nay,
Ngài có sử dụng “wifi” không Ngài ?
Ngài có xử dụng máy bay ?
Để đi thăm viếng, giảng rao Tin lành ?
Sử dụng mạng lưới chạy nhanh ?
“TV” trưc tuyến, truyền thanh nhiều người ?
“Cell-phone” cầu nguyện cho người ?

“Text” cho môn đệ những lời dạy khuyên ?…
Ngày xưa Chúa đã đi thuyền,
Phương tiện đi lại thường xuyên bấy giờ.
Ngày nay dùng phản lực cơ,
Đều là phương tiện, thời cơ người dùng.
Mượn lừa Chúa cưỡi trên lưng,
Đi vào đền thánh vang lừng ngợi ca.
Ngày nay truyền giảng mở ra,
Danh Chúa cả sáng, người ta tin Ngài.
Phương tiện khác ở thời nay,
Mục đích cố định, không thay đổi gì.
Phương tiện có thể chuyển di,
Chân lý còn mãi không khi nào tàn.
Chúa cho ta sống trần gian,
Hãy dùng phương tiện Chúa ban cho mình.
Vững tin lời Chúa: Thánh Kinh,
Bước theo hướng dẫn Thánh Linh mỗi ngày.
Dù cho thế giới đổi thay,
Lòng ta kiên định không lay chuyển dời.
Trung tín đến chết người ơi,
Triều thiên vinh hiển đời đời Chúa ban.
THANH HỮU
Tháng 11 năm 2019
Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.