Kế Tự Vương Quốc Chúa

KẾ TỰ VƯƠNG QUỐC CHÚA
(Thơ: Thanh Hữu)

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” (Rô-ma 8:16-17)

Ta cảm tạ, được làm con Thiên Chúa,
Khi mở lòng tin cậy Chúa Giê-su.
Được thứ tha, trong thương xót nhân từ,[i]
Được sự sống, nhờ ban cho ân điển.[ii]

Con dân Chúa, thấy tình yêu thể hiện,
Thấy ơn lành, phước hạnh Chúa dành cho.
Thấy quyền năng, uy lực Chúa khôn dò,
Thấy phép lạ, tài nguyên Ngài vô hạn.

Con dân Chúa, dù trong cơn hoạn nạn,
Trong nan đề, thử thách có bủa vây.
Tin cậy Chúa quản trị thế gian nầy,
Ngài mở lối, ban bình an đắc thắng.

Con dân Chúa, nhận ân lành siêu đẳng,
Hưởng đặc quyền, thừa kế nước trời cao. [iii]
Được kế tự, vương quốc thánh ban trao,
Đồng cai trị, với Con Trời vinh hiển.

Ôi mầu nhiệm, đặc ân hơn trời biển,
Kẻ tội đồ thành thẩm phán quyền oai.
Nô lệ thành hoàng tử Chúa muôn loài,
Trong thánh quốc đầy vinh quang uy lực.[iv]

Từ giới hạn, trong hành tinh trái đất,
Biến hóa thành Linh sống vút trời cao.
Vượt không gian, mây vũ trụ trăng sao,
Ta hội ngộ, Chúa Thần Thân xán lạn. [v]

Ta thừa hưởng một tài nguyên vô hạn,
Của nước trời, cả vũ trụ bao la.
Ngồi với Chúa giữa vinh hiển trời hoa, [vi]
Được gần gũi, giao thông cùng Thiên Chúa. [vii]

Con mãn nguyên, cùng thánh nhân nhảy múa,
Cùng thiên thần, chúc tụng hát ngợi khen.
Vua Muôn Vua, Chúa Muôn Chúa vĩnh hằng,
Đang tể trị Vương quốc trời muôn thuở.

Thanh Hữu
Tháng 6 năm 2023
[i] Thi-thiên 32:1
[ii] Giăng 10:28
[iii] Rô-ma 8:16-17 �
[iv] 1 Phi-e-rơ 2:9
[v] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
[vi] Ê-phê-sô 2:6
[vii] 1 Giăng 1:3

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.