Hãy Mua Bảo Hiểm Linh Hồn

HÃY MUA BẢO HIỂM LINH HỒN

“Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu,

nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).

Cuộc đời có lắm đổi thay,
Có nhiều bất trắc khó ai suy lường.
Muốn an bình, lúc tai ương,
Thường mua bảo hiểm, bớt vương u sầu. 

Bảo hiểm sức khoẻ ốm đau,
Nhà, xe bảo hiểm tránh hao bạc tiền. 

Bảo hiểm mua lấy bình yên,
Đến khi tai nạn, lo phiền bớt đi. 

Bảo vệ tài sản đời nầy,
Ta mua bảo hiểm cho ngày khó khăn. 

Linh hồn gía trị vĩnh hằng,
Cần có bảo hiểm quyền năng Chúa Trời. 

Giê-xu Cứu Chúa tuyệt vời,
Bảo hiểm vô giá, đời đời ban cho. 

Xót thương chân Chúa khôn dò, 

Cho ta sự sống với bao phước lành. i

Cho dù dịch lệ chiến tranh,
Thiên tai lũ lụt hoành hành khắp nơi. 

Cho dù kinh tế suy đồi,
Ngân hàng phá sản nhiều nơi hoàn cầu. 

Đức tin trong Chúa nhiệm mầu,
Là bảo hiểm thoát vực sâu lửa hừng.ii
Khỏi nơi đoán phạt quỷ vương,
Đến nơi phước hạnh thiên đường Chúa ban. 

Quyền uy trong Chúa Bình An,iii
Bảo vệ ta giữa gian nan thế trần.
Quyền năng, hy vọng, linh ân,
Giúp ta vượt thoát khó khăn quanh mình. 

Bước theo dẫn dắt Thánh Linh,iv 

Mừng vui cảm tạ linh trình ngợi khen. 

Chúa là bảo hiểm quyền năng,

Là nguồn sung mãn con hằng ấp yêu.

​THANH HỮU 

Tháng 3 năm 2023

_______________________

i Giăng 3:36 

ii Khải-huyền 20:14 

iii Giăng 14:27 

iv Ga-la-ti 5:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.