Cuối Cùng Hơn Khởi Đầu

CUỐI CÙNG HƠN KHỞI ĐẦU
(Thơ Thanh Hữu)

“Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” (Truyền đạo 7:8)

Mọi việc hiện hữu trần gian,
Khởi đầu, kết thúc rõ ràng ai ơi.
Sa-lô-môn đã dạy đời:
“Cuối cùng hơn lúc bắt đầu khởi công.” i

Cuộc đời Giô-sép long đong,
Khi thời niên thiếu chìm trong đau buồn.,
Giữ lòng kính sợ Chúa luôn,
Cuối đời phước hạnh tràn tuôn khôn cùng.

Giu-đaii chẳng có thủy chung,
Lúc đầu theo Chúa, sau cùng phản tâm.
Bán Chúa tiền bạc bao lăm, iii
Cuối đời tự vận trầm luân đời đời. iv

Tình yêu Cứu Chúa không dời,
Từ đầu đến cuối, mọi thời y nguyên.
Chúa muốn ta hãy trung kiên,
Giữa bao thử thách đảo điên trong đời.

Chúa muốn ta cứ vâng lời,
Bước đi trung chính mọi nơi thử rèn.
Dù bao lao nhọc khó khăn,
Dù bị bắt bớ vẫn hằng tín trung.

Dù cho ma quỷ tấn công,
Sa-tan sàng sảy vẫn không nao sờn.v
Tin Chúa gìn giữ bước chơn,
Ngài đồng hành với trong ơn nhiệm mầu.

Núi cao, biển lớn thâm sâu,
Cùng bước với Chúa nhịp cầu vững an.
Vẳng nghe thánh nhạc ca vang,
Hoàn thành mục đích vinh quang đợi chờ. vi

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2023


i Truyền-đạo 7:8
ii Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
iii Ma-thi-ơ 27:9, Công-vụ các Sứ-đồ 1:18
iv Ma-thi-ơ 27:5
v Lu-ca 22:31
vi Rô-ma 8:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.