Công Dân Thiên Quốc

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC
(Thơ Thanh Hữu)

Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và Cứu. Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. (Philip 3:20 -21)

Nhiều người thích, làm công dân cường quốc,

Hưởng đặc quyền đi lại ở nhiều nơi.

Hưởng tự do, hưởng phúc lợi trên đời,

Được xét xử công bình khi áp ức.

Nhiều lợi ích xã hội theo hiến pháp,

Về nhân quyền, tôn giáo, và mưu sinh.

Đươc bao che, được bảo vệ an ninh,

Có bổn phận góp xây theo pháp luật.

Mang quốc tịch, làm công dân một nước,

Chỉ đời nầy, trong cuộc sống phù du.

Ngày mai đây khi khuất núi mây mù,

Lìa trần thế, quốc tịch nào ta có?

Là công dân, vương quốc Trời muôn thuở?

Hay đi vào nơi khổ nhục trầm luân?

Để được làm, dân thiên quốc vui mừng,

Cần đăng ký, trong niềm tin Cứu Chúa.1

Công dân Chúa, hưởng phước ân lời hứa,2

Trong đời nầy và cả đến đời sau.

Trong bình an, trong mãn nguyện muôn màu,

Trong hy vọng, trong vui mừng phấn khích.

Chúa dẫn dắt linh trình theo mục đích, 3

Trên bạo quyền, trên ác quỉ sa-tan.

Ta bước trên những sóng gió trần gian,

Vượt giông bão với bài ca đắc thắng.

Không chỉ tạm, trong cuộc đời mưa nắng,

Nước Chúa còn hiện hữu cõi lai sinh.

Trong quyền năng, trong vinh hiển thiên đình,

Trong uy lực, vận hành toàn vũ trụ.

Đến thời điểm, Cơ Đốc nhân qui tụ,

Bên ngôi trời, Vua hoàn vũ quyền oai.

Cùng hoan ca, chúc tụng Chúa muôn loài,

Đấng tể trị không, thời gian vô hạn.

THANH HỮU

Tháng 3 năm 2023

___________________________

1 Mác 1:15

2 Phi-lip 3:20-21

3 Phi-lip 3:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.