Bức Thư Của Chúa (Thơ Thanh Hữu)

​Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi,
không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống;
không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. (2 Côrinhtô 3: 3)

Ngày nay khi muốn giao lưu,
Ít dùng giấy mực viết thư cho người.
“Cell phone” ta “text” thay lời,
“Email” qua mạng, nơi nơi nhận liền.

Không dùng giấy mực bút nghiên,
Không dùng bia đá để biên chép vào.
“Wifi” hoạt động trên cao,
Không tem, bì vẫn chuyển giao tức thì.

Phao-lô nêu rõ điều nầy,
Dân Chúa là những thư tay cho đời.
Không qua phương tiện con người,
Mà qua Linh Thánh Chúa Trời khắc ghi.1

Tình yêu Cứu Chúa bất di,
Tỏ ra qua những hành vi của mình.
Giê-xu, Chúa đã hy sinh,
Máu Ngài như mực in hình lòng ta.

Yêu thương chết thế thứ tha,
Ban nguồn sung mãn vinh hoa đời đời.
Cơ-đốc nhân, ở mọi nơi,
Là thư Cứu Chúa cho người trần gian.

Đừng dùng thư viết gian ngoan,
Mánh mung tráo trở, thế gian chê cười.
Thư nặc danh, viết lắm lời,
Phao vu, nhục mạ người đời khinh khi.

Chúa, Đấng thấy mọi hành vi,2
Ngài đã biết rỏ, việc gì dấu tên?
Chúa sẽ đáp ứng báo đền,
Cho ai ngay thật sống trên Lời Ngài.

Ai đang xây dựng lâu đài,
Với rơm cỏ rác có ngày cháy thiêu.3
Ai xây trên đá tình yêu,4
Sẽ nhận phần thưởng thiên triều Chúa ban.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2023
___________________________
1 2 Cô-rinh-tô 3:3 2
2 Khải-huyền 20:12
3 Ê-sai 64:2
4 Ma-thi-ơ 7:24

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.