Bởi Lằn Đòn Ngài – Soundtrack (Em)

BỞI LẲN ĐÒN NGÀI[Ê-sai: 53: 4-5 ]

George Searcy /Lời Việt David Dong 1996

Chúa đã gánh hết đớn đau bệnh tật hôm nay.Ngài cất đi mọi khổ đau. Nhưng nhân gian chỉ cho rằng Chúa mang nhục hình, đắng cay cô đơn bởi Giê-hô-va.

Tại nơi thập giá cứu Chúa chết thay tội tôi. Ngài tan nát đổ huyết chết thay tội nhân. Chúa đến đem hy vọng cho lòng nầy, đau thương khốn khó Giê-xu gánh thay để tôi bình an.

Điệp khúc: Vì lằn roi Chúa chữa lành tôi, lằn roi Chúa chữa lành tôi. Lằn roi Chúa chữa lành tôi, lằn roi Chúa đã chữa lành…

Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him and afflicted.

But He was pierced for our trangression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon Him.

And by His wounds we are healed, by His wounds we are healed, by His wounds we are healed, by His wounds we are healed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.