Bình An Giữa Khủng Hoảng

BÌNH AN GIỮA KHỦNG HOẢNG NAN ĐỀ
(Thơ Thanh Hữu)

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con.
Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)

Ta xem tin tức mỗi ngày,
Biết bao biến cố đổi thay bất thường.
Biết bao trình trạng nhiễu nhương,
Biết bao tranh chiến, tang thương đau buồn.

Biết bao áp lực vấn vương,
Biết bao khủng hoảng vẫn đương hoành hành.
Biết bao rối loạn xung quanh,
Làm ta lo sợ lòng mình bất an.

Là công dân nước thiên đàng,
Có một Cứu Chúa hiện đang trị vì. (1)
Tin rằng thế giới chuyển di,
Nằm trong ý định quyền uy của Ngài.

Đời ta hiện tại tương lai,
Chúa có mục đích triển khai trước rồi. (2)
Dù cho thử thách mọi nơi,
Mắt Chúa theo dõi chẳng rời xa ta.

Khi cần, tay Chúa đưa ra,
Ngài sẽ bồng ẵm thân ta vào lòng. (3)
Khi ta đối diện cuồng phong,
Ngài dẹp bão tố ở trong năng quyền. (4)

Giữa bao khốn khổ, truân chuyên,
Thánh Linh nhỏ nhẹ dịu hiền ủi an.
Giữa khi hoạn nạn gian nan,
Chúa đồng hành với, bước ngang lửa hừng. (5)

Lòng con cảm tạ vui mừng,
Với bao phép lạ đã từng xảy ra.
Xin dâng lời cảm tạ Cha,
Trong bình an Chúa, ngợi ca ngập hồn.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2023


(1) Ma-thi-ơ 28:18, Phi-líp 2:9 -11
(2) Giê-rê-mi 1:4-5
(3) Ê-sai 46:4
(4) Ma-thi-ơ 8:26
(5) Đa-ni-ên 3:25

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.