Bài Cầu Nguyện Tin Chúa (thơ Thanh Hữu)

BÀI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA 

Kính lạy Thiên Chúa toàn năng,
Đấng tạo muôn vật, sao trăng, con người.
Trước nay khi sống trên đời,
Con chưa thờ phượng Chúa Trời đáng tôn.


Phạm nhiều tội lỗi trong hồn,
Với bao hành động, phát ngôn chống Ngài.
Thờ những thần tượng trật sai,
Đáng bị hình phạt lâu dài hồn thân.  

Con cảm ơn Chúa muôn phần,
Sai Giê-xu đến, giáng trần chết thay.
Tội con đã phạm xưa nay,
Chúa đã chịu án, phạt thay con rồi.
Giê-xu sống lại đời đời,
Cầm quyền tể trị đất trời dài lâu. 

Con xin hối lỗi cúi đầu,
Ăn năn sai trật bấy lâu trong đời.
Con xin tin một Chúa thôi,
Giê-xu Cứu Chúa của đời sống con.
Xin tha tội lỗi thân, hồn,
Xin ban sự sống cho con đời đời.
Xin ban Linh Thánh Chúa Trời,
Đổi mới, hướng dẫn cuộc đời của con
Nhân danh Giê-xu Chist, cầu mong.
Con xin khẩn nguyện hết lòng. Amen.

THANH HỮU 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.