Ân Sủng – Tặng Phẩm Của Chúa

ÂN SỦNG – TẶNG PHẨM CỦA CHÚA 

Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 

cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. (Ê-phê-sô 2:8-9) 

Người ta thường nghĩ Tin Lành, 

Như một tôn giáo chính danh con người. 

Chuyên dạy luân lý của đời, 

Khích lệ làm thiện, tách rời ác nhân… 

Nghĩ thế, là thiếu nhiều phần, 

Thiếu điều quan trọng: Phúc Âm Chúa Trời. 

Ân điển quà biếu tuyệt vời, 

Do Thiên Chúa tặng loài người chúng ta. 

Ân sủng Chúa đã thứ tha, 

Ngài không kết tội khi ta tin Ngài. 

Cho ta sự sống quyền oai, 

Trong vương quốc thánh lâu dài đời sau. 

Cuộc đời dài ngắn qua mau, 

Là nơi huấn luyện, nhận, trao phước lành. 

Không là tổ chức có danh, 

Mà là quyền phép, Chúa dành cho ta. 1 

Quyền nhận thương xót thứ tha, 

Giê-xu gánh thế tội ta xong rồi. 

Không ai dưới đất trên trời, 

Có quyền kiện cáo cuộc đời chúng ta. 2

Quyền trên ác quỷ tà ma,3 

Quyền trên bệnh tật phong ba thế trần. 

Quyền trên mưu kế ác nhân, 

Trên mọi sàng sảy Sa-tan hại mình. 4 

Quyền nhận ân tứ Thánh linh, 

Thực thi phép lạ linh trình thỏa vui. 5 

Bước trên sóng gió dập dồi, 

Chim ưng vút cánh giữa trời mây xanh. 6 

Nhìn xuống thế giới cạnh tranh, 

Chức quyền, dinh thự nhỏ thành hư vô.7 

Lắng nghe thánh nhạc ngọt ngào, 

Tim con rung động lệ trào tuôn rơi. 

THANH HỮU 

Tháng 1 năm 2023

______________________________

1 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 

2 Rô-ma 8:33 

3 Mác 16:17-18 

4 Lu-ca 22:31-32 

5 Mác 16:17 

6 Ê-sai 40:31 

7 1 Giăng 2:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.