10 Bài Thánh Ca Của Bà Fanny Crosby Dùng Trong Dưỡng Linh Phụ Nữ 2022.

1. Vinh Quang thuộc về Đức Chúa Trời ( Worship To Change/ Hà Nội) https://youtu.be/jZapmf-mh-w

2. Chúa dẫn đưa đời tôi (LyLy Nguyễn) https://youtu.be/Y4cTvWG-ex8

3. Nầy là truyện ký tôi (Thiên Toại). https://youtu.be/baMEEjRAOX8

4. Chỗ kẻ đá vững an (Kim Nguyên). https://youtu.be/4S6a-7ak18w

5. Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng.(Nguyên Thủy & Hữu Chương)

6.Chuyện tôi thích xướng ca (Klong Hagim) https://youtu.be/PPh53oVmZWA

7. Chúa ôi, xin dừng chân lại gần tôi (Linh Năng) https://youtu.be/buK08P62s4M

8. Xin kéo tôi lại gần hơn (Hữu Chương) https://youtu.be/rxXZW8antrE

9. Gần thập tự (Nguyên Thủy) https://youtu.be/13KrXxu0oug

10. Có Jesus phần tôi thỏa rồi (Hagim & Linh Năng) https://youtu.be/R5SmDdh8zDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.