Phòng thu âm Psalm Music 1998 đến nay

Psalm Music Recording Studio bắt đầu hoạt động từ năm 1998 tại Quận 3 Sài gòn, Việt Nam do Mục sư David Dong sáng lập, điều hành và trực tiếp hòa âm phối khí, ghi âm, phát hành. Hiện nay ông cùng gia đình sống và hầu việc Chúa tại Hoa Kỳ, tiểu bang Arizona. Tại nơi nào Chúa gửi ông đến ông cũng đều xây dựng một nền thánh nhạc ở tại địa phương, mở phòng thu âm. (Hiện tại Psalm Music Arizona đang hoạt động từ năm 2014 đến nay )
Email liên lạc: msdaviddong@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.