Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Lý Phương Lê & Lê Nguyệt Anh)

CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Sáng tác: Mục sư David Giang Đông, 2023

Trình bày: Lý Phương Lê & Lê Nguyệt Anh

Ghi âm & Mixed: Lý Phương Lê

Hoà âm: MS David Dong@ Psalm Music Studio, Arizona. Hoa Kỳ

LYRICS

[1] Ngợi khen Chiên Con Đức Chúa Trời hạ trần để cứu vớt người. Jesus giáng sinh như lời tiên tri trong Thánh Kinh. Kìa Chiên Con của Đức Chúa Cha sinh ra để hiểu thấu người, rồi Ngài mang lấy hết tội nhân thế.

Điệp Khúc: Em-ma-nu-ên vì Chúa luôn ở cùng, đời con thay đổi từ khi Chúa sống trong đời con. He-lê-lu-gia Ngợi Chúa toàn năng Ngài vì con xuống thế tình yêu Chúa vĩ đại thay!

[2] Ngợi khen Chiên Con Đức Chúa Trời Ngài làm tan biến ác khiên. Hồng Ân Jesus đem người phục hoà với Chúa Cha. Kìa Chiên Con mang gánh đớn đau, tật nguyền nay Chúa cất đi. Jesus chính ánh sáng soi nhân thế.

[Câu chuyển] Đau thương hoá nên vui mừng, chia ly hoá nên thuận hoà với thứ tha chỉ trong quyền năng Chiên Con Jesus. Vua vinh hiển xa Ngôi Trời sinh nơi rất thấp hèn vì Chúa yêu người bỏ thân vàng để xuống thế…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.