Sing along beats – Tên bài hát theo alphabet (D-J)

Hơn 95% các sing along beats này được thực hiện bởi Mục sư David Dong (Giang-Đông) để giúp các HT không có người đàn thực hiện karaoke, karafun phục vụ trong sự ca hát của hội chúng. Sử dụng các sing along beat này phải để tên tác giả (hoặc tên phòng thu: Psalm Music Recording Studio, Sài gòn). Chúc các bạn thành công. MS David Giang-Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.