Phục Chế Trở Lại Các Giá Trị Ban Đầu

Một lần nữa sau khi được phục chế nó đã trở lại nguyên giá trị ban đầu. Đời sống một tội nhân cũng vậy, sau khi được Chúa Jesus cứu và hồi phục bởi Đức Thánh Linh sẽ mang những giá trị cao quý và hương tỏa khắp nơi, đời sống ấy lại phát ra những âm thanh vui mừng và tuyệt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.