Hương Giang

Hòa âm & Ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn.

Mọi đăng tải lại các bài hát này ở website khác phải được sự cho phép của tác giả và mục sư David Dong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.