Hoài cổ thu âm

Hồi xưa cỡ 40 năm trước thu sequencer nhạc như vầy nè. Mỗi bài thu 4 tracks thôi, mỗi cassette tape chỉ thu được 1 mặt băng, chia thành 4 tracks khoảng 15 phút (đối với băng 45 phút). Gen Y và Z giờ chỉ biết digital nên không từng trải analog như thế 😊. Hồi tưởng chút quá khứ thấy thú vị biết chừng nào 😁😎🎶 anh em nào cùng hội cùng thuyền giơ tay lên nào ✊✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻✋🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.