Viên Đàn Đá.

VIÊN ĐÀN ĐÁ | KT. Ê-sai 43:21

Diễn giả: MS Bùi Quốc Đạm

HTTL Báp-tít Vườn Nho Arizona, USA (Chương trình thờ phượng đặc biệt & bồi linh | Chúa Nhật 4/6/23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.