60 Ca khúc Lễ Thương Khó và Phục Sinh

Tổng hợp các sáng tác của MS David Dong và nhiều tác giả, các ca khúc chuyển ngữ.
Hòa âm & ghi âm: MS David Dong tại Psalm Music Studio, Sài gòn từ năm 1995, 1998 đến nay.
Bộ sưu tập có sử dụng một số beat gốc trên internet, live band do PWB Sài gòn thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.