Kỹ năng âm nhạc dùng trong thờ phượng (sáng tác, chơi nhạc cụ, thanh nhạc, hòa âm phối khí)

Biên soạn: mục sư David Dong – HTTL Báp-tít Vườn Nho Arizona
http://hoithanhvuonnhoaz.com/

Tài liệu trang bị cho người hướng dẫn Thờ phượng

Biên soạn: Mục sư David Dong – Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Vườn Nho Arizona http://hoithanhvuonnhoaz.com/

Continue reading “Tài liệu trang bị cho người hướng dẫn Thờ phượng”

Quote

The joy of life consists in the exercise of one’s energies, continual growth, constant change, the enjoyment of every new experience.

Status Post

You can use the status post format to simply post your thought like on twitter or facebook 😉