Quán Trọ Không Còn Chỗ (thơ Thanh Hữu)

QUÁN TRỌ KHÔNG CÒN CHỖ
Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. (Lu-ca 2:7)
Bao lần em bị khước từ?
Bị người chối bỏ, loại trừ tránh xa.
Bao lần em bị dèm pha,
Bị người khinh dễ, bỏ qua bên lề?
Cứu Chúa đã bị khinh chê,
Nhà quán hết chỗ phải thuê chuồng bò.

Continue reading “Quán Trọ Không Còn Chỗ (thơ Thanh Hữu)”