Chuẩn Bị Thờ Phượng

Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh luyện bạc; Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh ròng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công chính. Ma-la-chi 3:3

Phẩm tính của sự thờ phượng của chúng ta không căn cứ vào những hoạt động nhưng chú trọng vào tính chất. Các nhà thờ có thể nhầm tưởng rằng càng có âm nhạc hay, thì nhà thờ càng tạo ấn tượng tốt, người giảng càng hung hồn thì kinh nghiệm thờ phượng càng linh thiêng.

Continue reading “Chuẩn Bị Thờ Phượng”